മധുരമുള്ള വിജയവും വീഡിയോ

യാത്രയുടെ പുതിയ ആൽബത്തിൽ നിന്നും തേനൂറും വിജയത്തിൻറെ വീഡിയോ പരിശോധിക്കുക, ഉദയം

ഓഹരികളും

20 അഭിപ്രായങ്ങൾ

 1. DerrickMichaelWilliamsമറുപടി

  Thank you Trip Lee for your honesty. This album encouraged me during the most difficult time in my life. This is one of my favorite songs on the album. #SweetVictory

  “രാജാവ് പലരായിരിക്കുന്ന, പരിധി കവിതയ്ക്ക്, തോന്നുന്നുണ്ടോ നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു Gon '
  മധുരമുള്ള വിജയം
  നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എന്നെ തോന്നിയാൽ ഗുണ്ടായിരുന്നും, ഞങ്ങൾ തുടർന്നും ആയതിനു പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന
  മധുരമുള്ള വിജയം”