Munhu Mwari For Pfuma yake

Munhu ane Mwari pfuma yake ane zvinhu zvose muna One. munhuwo pfuma zhinji anogona wakamurambira, kana iye kubvumirwa navo, ari kufadzwa achanyorwa saizvozvo hasha kuti havana kuva zvakakodzera kuti mufaro wake achava. Kana anofanira kuona vaende, mumwe pashure chete, iye achaita Kashoma vanonzwa kurasikirwa, nokuti Tsime zvose zvaanazvo muna One zvose kugutsikana, zvose zvinondifadza, zvose mufaro. Chero iye ingatadza iye chaizvoizvo akarasika hapana, nokuti ikozvino ane zvose One, uye ane naro dzavasinei, pemurairo uye nokusingaperi.

A.W. Tozer, Kutsvaka Mwari

mugove

1 komenda

  1. kelleyRpindura

    This is a beautiful quote. Pure Truth. I only wish it were easier to remember on a daily basis. I find myself remembering such truths only when I am hurt, failling, and running back to God after relying on myself and seeking satisfaction outside of His will.