අලුත් ගිවිසුම

මෙන්න, මම යෙරෙමියා මත දේශනා මෑත ධර්ම දේශනය තියෙන්නේ 31:33. මගේ ප්රධාන කරුණු විය:

මම. දෙවියන් වහන්සේ ජාත්යන්තරව වැඩ

දෙවන. දෙවියන් වහන්සේ අභ්යන්තර වැඩ

III වන. දෙවියන් වහන්සේ Interpersonally වැඩ

IV වන. දෙවියන් වහන්සේ ක්රියා කරන

කොටස්

3 අදහස්