ໄດ້ຮັບ Up ແລະດໍາລົງຊີວິດໃນເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ