Đứng dậy và sống trong câu chuyện lớn của Thiên Chúa