Ik Take It, Dan, Dat ûnleauwe Yn Jezus

Ik nim it, dan, dat ûnleauwe yn Jezus (NET leauwen yn Jezus) is in turning wei fan Jezus yn om te sykje foldwaning yn oare dingen. En leauwe yn Jezus komt oan Jezus foar de foldwaning fan ús winsken en ús langst.

It leauwe is net foaral in oerienkomst mei feiten yn 'e holle; It is benammen in appetite yn it hert dat fastens op Jezus foar foldwaning. [Jezus seit,] 'Hy dy't komt nei my scil net honger en hy, dy't leaut yn my scil nea toarst!'

John Piper