Јас го земам, потоа, Тоа неверување во Исус

јас го земам, тогаш, дека неверување во Исус (Не верува во Исус) е свртување од Исус со цел да бараат задоволство во други работи. И верувањето во Исус доаѓа на Исус за задоволување на нашите потреби и нашите желби.

Верување не е главно договор со факти во главата; тоа е главно апетит во срцето која прицврстува на Исус за задоволство. [Исус вели:,] "Оној кој доаѓа кај Мене нема да огладни и кој верува во Мене, нема да ожедни!'

Џон Пајпер