ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു

റോമർ ചിന്തകൾ 8

എങ്ങനെ റോമർ 8 യാത്രയുടെ ലീ സഹായിക്കുന്നു നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഓൺ വിലകളും.

കഴിഞ്ഞു എന്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഏറ്റവും എന്നെ സഹായിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥം പോകാനായി ഒരു കുറിച്ച് പങ്കിടാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഈ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ റോമർ അധ്യായത്തില് ചിന്തിക്കുന്ന 8

റോബോട്ട് ചിന്തകൾ

യാത്രയുടെ ലീ റോബോട്ട് ആണോ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഓൺ വിലകളും.

ഒരു സമീപകാല അഭിമുഖത്തിൽ, ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ സംഗീതം കുറച്ചു സംസാരിക്കാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, യന്തമനുഷന് നിന്ന് നല്ല ജീവിതം