लढा लढा लढा लढा लढा लढा लढा लढा लढा लढा लढा लढा लढा लढा

आम्ही लढा

आम्ही आहोत कसे चांगल्या सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष, विसरून चांगल्या येशू आला नाहीत. मॅट 9:13