சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை சண்டை

ஹிப் ஹாப் மற்றும் சின் எதிரான போராட்டமும்

இந்த நான் செய்ததை ஒரு பேட்டியில் பகுதியாக உள்ளது டிசைரிங் கடவுள். டி.ஜி. அவர்களை வைக்கிறது என நான் மற்ற பகுதிகளில் பதிவு செய்கிறேன்

ஹிப் ஹாப் மற்றும் சின் எதிரான போராட்டமும் இருந்து டிசைரிங் கடவுள் மீது விமியோ.

நாம் போராட

நாம் எவ்வளவு நீதிமான் நிரூபிக்க போராட, நீதிமான் இயேசு வந்து இல்லை என்று யார் மறந்து. மாட் 9:13