kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda kukonda

Track 12: Chikondi onse My

tsamba loyambilira: (Natalie)
Ine ndikukuonani inu kuonera
Kodi mungakonde zimene mukuona?
Ndine olera?
Chabwino, sorta ngati mwinamwake
Kodi mukulingalira?
nkhope yanu zikuwoneka bwino
Ine ndikukuonani inu nthawi zonse
Ndipo ine angasunge inu kampani usikuuno
Inu muyenera asauze aliyense
Si wina aliyense pozungulira, akumuyang'ana
Eya mungonena mawu, ndipo inu muli nazo izo
pompano, pompano

vesi 1:
Jay anali wosungulumwa
Ndipo iye akufunafuna chikondi ukondewo
Munthu amafunikira, zimene amayembekezera?
Iye anayang'ana kupyolera mu masamba awo onse
Ndipo pamene iye anapeza mwamuna wake anataya mpweya wake
Chifukwa icho chinali chikondi pa kuwonana koyamba pamene anakumana
mtima wake kumenya zolimba
Iye anali ngati kuwala chikopa, maso ngati wasangalala iwo
Sangathe kulimbana nawo maganizo pamene iwo anagunda inu zovuta
Ndi yaitali mtunda, kotero iye naye Intaneti nthawi zonse
Iye ali pa ntchito koma mtsikanayu akuganiza nthawi zonse
Iye sangakhoze kudzaonanso wake, Iye anatenga mbali akugunda
Pamene iwo pamodzi iye simusamala kuti ndikuyenera malipiro ndi Visa
homies ake anamuchenjeza “m'mbuyo kuti mkazi sanamalize inu”
Koma iye mu masewera a chikondi iye samafuna kukhala mu bleachers
Kapena iye akuganiza, Kodi ndinaiwala kuti ndi
Jay kukwatiwa ndi mtima wake zimayenera kukhala…

Mulungu yekha ndi yemwe angandiweruze?

Ndimakonda kukambirana chifuniro cha Mulungu ku miyoyo yathu, ngakhale pamene munthu akutsutsana ndi ine za izo. Kukambirana kupeza chenicheni yomangika mwamsanga kwenikweni ngakhale makamaka pamene ife kukamba nkhani yovutayi. Palibe zosangalatsa kuuza munthu amene mukuganiza iwo akulakwitsa. Choncho ndimayesetsa kukhala osamala ndi mawu anga, ndi chabe Perekani Mulungu akuti, osati maganizo anga. ngati clockwork, Komabe, panthawi ina pokambirana, iwo tinyamuke khadi lipenga: "Koma sikuti Baibulo limanenanso kuti musaweruze? Inu conveniently kukadya pa vesili, nhu?"Izo sichitha.

mu Mateyu 7 Yesu anati, "Musaweruze, kapena inunso mudzaweruzidwa. "Ngakhale ife amene tiri samawerenga Baibulo bwino mawu mbali imeneyi ya ulaliki wake mawu. Zimenezi zingakhale bwino kwambiri kudziwika ndime Baibulo masiku ano. Ndipo akhozanso kukhala wosamvetsedwa kwambiri

Kusamvetsetsa ndime zimenezi zikutanthauza kuti asamvetse zimene ife timayenera kukondana. Choncho tiyenera tipempha funso: Kodi Yesu ankatanthauza chiyani pamene imatiuza kuti musaweruze?

Kodi Iye sizikutanthauza

mlungu Last, Ine ndi mkazi wanga ku msonkhano ukwati pa mpingo wathu. Pamene ife kudutsa aliyense…

Chikondi Woposa Onse

Aliyense akufuna kukondedwa. Ngati ife avomereze kapena ayi, tonsefe tili ndi chilakolako zachilengedwezi kumva kuchilemekeza ndi waife anthu ena. Ambiri a ife amathera moyo wathu wonse kufunafuna wina kuti amatikonda, poganiza kuti winawake- aliyense- kukhutitsa chikhumbo khumbo ichi mkati.

Bwino ngati inu akukonzekera dziyiwaleni naye lero ndipo tikuyembekeza kuti inu potsiriza tikwaniritse kukhumba, Ine ndikufuna inu mudziwe kuti cholinga chanu otsika kwambiri. Simudzapeza chikondi chachikulu cha zonse kandulo kuwala chakudya usikuuno. Komabe, pali mphamvu, onse ogwira, chikondi changwiro mungapeze. Pali Mulungu amene amakukonda kuposa mmene mumaganizira. chikondi si kuwapatsa malangizo inu simukusowa kuti amukopere Iye kapena ntchito izo.

Kodi Mulungu amatikonda?

Ine ndikudziwa nthawizina ambiri a ife ndikudabwa ngati kwenikweni Mulungu amatikonda. Akuoneka kutali. Ndipo mwinamwake ife nkuyima okayika ngati Iye anachita chinachake kwa bwino kwa ife. The choonadi ife, Iye kale. Baibulo limati, "Mulungu amaonetsa chikondi chake kwa ife kuti pamene tinali chikhalire ochimwa, Khristu adatifera ife.”

Ndipo kachiwiri akuti, "Pakuti Mulungu…