Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew

An Cuideam a Words

Seo searmoin shearmonaich mi no dhà bho chionn mìosan air Mata 12:36. Guidheam gur e misneachd a tha thu.