മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി മത്തായി

വാക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം

ഇവിടെ ഞാൻ മത്തായി ന് ദമ്പതികൾ മാസം മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചു ഒരു പ്രഭാഷണം തുടർന്ന് 12:36. ഞാൻ അതിനെ നിങ്ങൾക്കു ഒരു പ്രോത്സാഹനമോ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.