Giao Ước Mới

Dưới đây là một bài giảng gần đây tôi đã giảng về Jeremiah 31:33. điểm chính của tôi là:

tôi. Thiên Chúa là làm việc quốc tế

II. Thiên Chúa là làm việc nội

III. Thiên Chúa là làm việc Interpersonally

IV. Thiên Chúa là tại nơi làm việc

CỔ PHẦN

3 Comments

  1. Scott Larrisontrả lời

    Thank your for sharing the TRUTH of God’s word. Your message touched my heart this morning. God bless you brother and I hope to see you all in OKC on 10/25.