લોડ કરી રહ્યું છે
svg
ખુલ્લા

Archive for ઓગસ્ટ, 2012

  • ઓગસ્ટ 14, 2012દ્વારા ટ્રીપ લી

    માણસ છે, જે તેમના ખજાનો માટે ભગવાન છે એક તમામ વસ્તુઓ છે. ઘણા સામાન્ય ટ્રેઝર્સ તેને નકારવામાં આવી શકે છે, અથવા તેમને હોય તો તે માન્ય છે, તેમને આનંદ જેથી સ્વભાવનું આવશે કે તેઓ તેમના સુખ માટે જરૂરી હોઇ શકે છે ક્યારેય કરશે. અથવા જો તે તેમને જવા જુઓ જ જોઈએ, એક પછી,

  • ઓગસ્ટ 14, 2012દ્વારા ટ્રીપ લી

    બાઇબલના મરદાનગી અને Vimeo પર ભગવાન ઇચ્છા રાખવી થી રોલ મોડેલ્સ મહત્વ. વિકસાવવાની ઇચ્છા ભગવાન પર મારા મિત્રો મને મરદાનગી અને અવરોધો વિશે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવામાં કેવી રીતે સમસ્યા સુધારવા માટે. અહીં હું શું કહ્યું છે

svg