កំពុងផ្ទុក
svg
បើក

Archive for ខែមិថុនា, 2013

  • ចំពោះការដែលវែងដូចដែលខ្ញុំអាចចាំបាន, ហ៊ីបហបបានមានការគិតមមៃជាម​​ួយព្រះនិងសាសនា. ខ្ញុំមិនមែនមានន័យដើម្បីផ្ដល់យោបល់ថាតារាចម្រៀង Rap ទាំងអស់គឺអ្នកកាន់សាសនាសាសនា. ប៉ុន្តែសកម្មជនរេបពីរបី - ឬសិល្បករណាមួយសម្រាប់បញ្ហានោះ - អាចអ្រងួនការជម្រុញដើម្បីរួមបញ្ចូលព្រះជាម្ចាស់សិល្បៈកន្លែងណា. វា​ជា​ធម្មជាតិ​និង​ល្អ​សម្រាប់​

svg