ទាមទារការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
ការលេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអ្នកនឹងត្រូវការទាំងធ្វ​​ើឱ្យទាន់សម័យទៅកំណែកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឬការធ្វើឱ្យទាន់សម័យថ្មីមួយរបស់អ្នក ជំនួយ flash.