hasha hasha hasha hasha hasha hasha hasha hasha hasha hasha hasha hasha hasha hasha

Akakwana Hasha dzaMwari

Heunoi mharidzo Ini akaparidza vachangobva pamusoro Pisarema 95:10-11. My 3 pfungwa vaive:

ini. Chivi chinokurwadzai Anger raMwari

II. Chivi chiri Alernate Path

III. Chivi akatichengeta kubva raMwari zororo

Ndinonamata ichi chinhu kurudziro kwamuri

Akakwana Hasha dzaMwari

Ndinoda kutanga nokuverenga mamwe prices. Saka chete nyatsoteerera uye kufunga kana kwete unobvumirana chii akati.

"Hasha anogara chete pachipfuva chamapenzi." - Albert Einstein

"Hasha ndiko kupenga pfupi." - Horace

"Zvose zvatanga nokutsamwa kunoguma nokunyadziswa." - Benjamin Franklin

"Usambofa chinhu [kutsamwa], nokuti muchaita zvose zvakaipa. " - kupfupisa

Hasha avo asiri mumwe hunhu husina isu kazhinji tinoda. Hapana munhu anoda hasha. Hasha kunotungamirira inovava uye vakabata zvigumbu. Hasha kunotungamirira zvisarudzo zvakaipa. Hasha dzimwe nguva kunyange kuchisimba. Vanhu kazhinji handidi kuva kumativi munhu dzibhururuke kure mubato chero nguva. Kunenge zvishoma sagadzikana.

Asi pano mubvunzo wangu: Mwari tigumbuke? Pane kuti anogona kuti Mwari wezvose dzokubikira ibenzi? Zvakanaka Ndinofunga wenyaya yedu manheru ichi ichapindura mubvunzo.

kumashure

Haufaniri kutsausa neni. In Exodus 17, vaIsraeri kuedza Mwari nokuita sokunge vasingagoni vanomutenda. Mushure zvose zvaAkaita kwavari, akavayera vanhu vake, achivanunura kubva muuranda, uchivatarisira uye zvichingodaro, vachiri regai vanomutenda. Saka ivo vakarwa…