atapita atapita atapita atapita atapita atapita atapita atapita atapita atapita atapita atapita atapita atapita

Track 13: Ndikapita

vesi 1:
Ndi chinachake pa lingaliro langa chiyani inu muli kamphindi?
bokosi la sopo kudzikoka, Ine ndangokhala pa izo
Ine ndakhala mu unyolo izi ndi ine ndatopa izo
(phokoso Car) Ine ndikudziwa inu akumva matayala izi akusisita
Screeching msewu, yenera achoke
I akufuna zondithawitsa, Ine ndikuganiza izi tsiku
Chifukwa Ine ndiri mu ukapolo kuchita mabodza ake mwachinyengo
Anayesera kuti ndisiye koma sanali oyenerera
Pezani he mkulu, kupeza he mkulu, kupeza he mkulu
Novacane mu thupi langa, palibe Ine m'malo mabodza
Iwo amati ndine mchere ndi iwo akhoza kutsutsa
Koma ine ndikuwapempherera kupha, sangathe kudikira kutha ake
Musanayambe kulilira, ndi kuwauza anthuwo ine ndikangochoka
Ine ndikuyankhula podwala woluza Lusifara, inu mukudziwa iye zolakwika
Ine ndikudziwa iwe anafunsa kuti awononge pa foni
Kodi n'kulakwa ngati ine ndikupita mu nyimbo?

mbedza:
Ndikumva zomwe inu mukunena, koma ine sindikukhulupirira kuti inu
Chifukwa inu basi kumanama, ndipo Sindifuna inu
Ine ndiri ndi Ambuye latsopano, Ine ndikudziwa ine sindikuwona inu
Koma I kuona kudutsa inu, kotero ine ndikuyenera kuchoka inu
(Bwerezani 2X)

vesi 2:
Kangati kodi ine ndikuyenera
Uzani y'all kuti Ine akana kuchita
Kuti zambiri zoipa, chifukwa wakale mbuye Opha
Undiitane Harriet ine ndikuyesera kuti…