kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri kuzivikanzwa zvauri

Ndini ani? Pt. 2: toredzerwa

Vhidhiyo iyi inobva Mudzidzi Zvino musangano Batesville, MS. Kangamwirai henyu vhidhiyo uye zvakarekodhwa unhu

Intro

Last nguva isu akateya vamwe nheyo zvatakurukura pamusoro kuzivikanwa. Takataura pamusoro chii chinoita kuzivikanwa chinokosha; ainyanya kuti kana tisingazivi ani tiri, uye isu hatizivi kuti isu vanotofanira kurarama. Zvino isu taitaura sei tiri akaisvonaka akaita, asi kuputswa. Uye nokuda mukuputsika kwedu tiri vakaparadzaniswa naMwari uye vachida Muponesi.

Izvi mangwanani tava kukurukura imwe chokwadi akanaka pamusoro mukuponeswa naMwari, inova kuitwa. Panguva iyi kunyange, kukurukurwa chokuzivikanwa vachambokanganwa zvishoma. Zvose zvinhu takataura pamusoro okupedzisira night- yatiri chakaitwa naMwari, anozivikanwa naMwari, akaputsika, nomushaiwi-tiri vechokwadi vose Panyika. Zvinhu tava kutaura zvino zvinhu zvechokwadi nevaya vari Kristu. uri isu zvino kutaura sei kuzivikanwa kwedu Kuchinja apo tinova vaKristu

Nguva pfupi yapfuura Ndakaverenga Biography pakati Steve Jobs, muvambi uye newomuprofita shure Apple, guru boka munyika. Zvakanga dzinonakidza chaizvo kuverenga nokuti aiva shasha…

Ndini ani? chidimbu 1: Beautiful Asi Broken

Vhidhiyo iyi inobva Mudzidzi Zvino musangano Batesville, MS. Kangamwirai henyu vhidhiyo uye zvakarekodhwa unhu

Pakupera kwevhiki rino tiri kuzotaura pamusoro nokuzivikanwa. Ndizvo zvakaitwa vatungamiri venyu akandikumbira kutaura, asi chii havana kuziva ndechokuti ichi chaiva atova chinhu vakambova pamwoyo wangu uye kuti ndanga ndichifunga pamusoro. Ndataura nezvazvo neboka youth kuchechi yangu D.C. vakasvimha.

Saka nei chitupa uri mumwoyo mangu? Nei Ndinofunga kuti zvinokosha chaizvo kuziva ani imi muri? Nokuti kana iwe usingazivi kuti ndiwe ani, hauzivi sei imi vanotofanira kurarama.

Funga The Bourne Identity. Uyu murume anomuka ari chikepe uye haazivi kuti ndiani. Anowana chinotiudza uye anoenda kuna Switzerland. Anoomesa mukurwisana uye anoziva iye yakadzidziswa muhondo. Ko kuva achipenga kana iwe randomly vakawana iwe waiva pachivande Ninja unyanzvi? Nokuti vamwe firimu iye rwendo kuziva kuti ndiani. Iye anogona zvinhu haana kutombozviziva. Asi kana iye asingazvizivi, haangagoni kurarama sezvo…