లోడ్
svg
తెరవండి

All posts tagged in లైస్

  • సెప్టెంబర్ 4, 2013ద్వారా ట్రిప్ లీ

    మేము ఒక సందేశాన్ని స్పందిస్తారు మార్గం దాని నుండి ఎవరు ఆధారపడి. నాకు మీరు ఒక ఉదాహరణ చూద్దాము. వాడిగా వీధి నన్ను దగ్గరకు నడిచి వచ్చి చెబితే, "నాకు నిజమైన త్వరిత మీ కారు కీస్ తీసుకొని లెట్. నేను మీ తొడుగు బాక్స్ బయటకు కొన్ని డబ్బు పొందుటకు కావలసిన,” I would probably look

svg