നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടം

നിക്ഷേപം ദൈവം പുരുഷൻ

തന്റെ നിധി ദൈവം പുരുഷൻ വൺ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. പല സാധാരണ നിക്ഷേപങ്ങളും തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇല്ലാതാക്കാന് അനുവദിച്ചു എന്ന്, അവരിൽ ആസ്വാദനം അങ്ങനെ അവർ അവന്റെ സന്തോഷം ആവശ്യമായ ഒരിക്കലും കോപി ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവൻ ചെന്നു കാണേണ്ടുന്ന ആവശ്യം എങ്കിൽ, ഒറ്റ ശേഷം ഒറ്റ, അവൻ ഇപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന നഷ്ടം പ്രതീതി അനുഭവപ്പെടും, എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉറവിടം ഇല്ലാതെ അവൻ വൺ എല്ലാ സംതൃപ്തി ഉണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും, എല്ലാ പ്രസാദം. താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും നഷ്ടമായി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്തുതന്നെ, അവൻ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ലെ എല്ലാ ഉണ്ട് വേണ്ടി, അവൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതു ഉണ്ട്, നിയമപരമായി എന്നേക്കും.

A.W. Tozer, ദൈവത്തിന്റെ തുടർച്ച