បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់ បុរសម្នាក់

បុរសម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះ

បុរសម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់លោកព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់សេចក្ដីទាំងអស់ដែលមាននៅ One. ទ្រព្យសម្បត្ដិជាច្រើនអាចត្រូវបានបដិសេធគាត់, ឬប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានពួកគេ, ការអាស្រ័យផលរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានខឹងដូច្នេះថាពួកគេនឹងមិនមានការចាំបាច់ដើម្បីឱ្យមានសុភមង្គលរបស់គាត់. ឬប្រសិនបើគាត់ត្រូវតែមើលឃើញពួកគេចូលទៅ, មួយបន្ទាប់ពីមួយ, គាត់នឹងជិតមានអារម្មណ៍បាត់បង់មួយ, សម្រាប់ការមានប្រភពរបស់រឿងទាំងអស់ដែលគាត់មានការពេញចិត្តទាំងអស់ក្នុងមួយ, ការមានអារម្មណ៍រីករាយទាំងអស់, រីករាយទាំងអស់. អ្វីដែលគាត់អាចបាត់បង់គាត់បានបាត់បង់គ្មានអ្វីជាការពិត, សម្រាប់គាត់មានវាទាំងអស់នៅក្នុងមួយ, ហើយគាត់មានវាសុទ្ធសាធ, ស្របច្បាប់និងជារៀងរហូត.

A.W. សើរ, ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់

បុរសម្នាក់ឡើងវីដេអូ

ខែកញ្ញានេះយើងបានចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្តខ្លីមួយនិងអាល់ប៊ុមដែលគេហៅ “បុរសម្នាក់ឡើង” ដើម្បីប្រកួតប្រជែងបុរសវ័យក្មេងក្លាយទៅជាបុរស. នេះជាវីដេអូចម្រៀងមួយសម្រាប់ “បុរសម្នាក់ឡើងភ្លេងជាតិ។” អ្នកអាចទិញខ្សែភាពយន្តខ្លីនិងអាល់ប៊ុម នៅទីនេះ