متی متی متی متی متی متی متی متی متی متی متی متی متی متی

اهمیت واژه

در اینجا یک خطبه من چند ماه پیش در متی موعظه 12:36. من دعا می کنم آن را تشویق به شما.