ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ ម៉ាថាយ

សារៈសំខាន់នៃពាក្យ

នៅទីនេះជាធម្មទេសនាខ្ញុំបានអធិប្បាយរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនៅលើម៉ាថាយ 12:36. ខ្ញុំអធិស្ឋានវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់អ្នក.