បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស បុរស

បងភាពជាប្រុស

ភាពជាបុរសព្រះគម្ពីរនិងសារៈសំខាន់នៃគំរូនេះ ពី បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ នៅលើ វីមេអូ.

មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅ បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ បានសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីឧបសគ្គក្នុងការភាពជាមនុស្សប្រុសនិងខ្ញុំពីរបៀបដើម្បីជួសជុលបញ្ហានេះ. ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយថា: