මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන් මිනිසුන්

හතළිහ

බයිබලානුකුල බහුවිෂයික පදනමක් සහ කාර්යභාරය ආකෘති වැදගත්කම සිට දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන මත Vimeo.

මගේ මිතුරන් දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන මට හතළිහ දක්වා ඇති බාධක ගැන ප්රශ්න කිහිපයක් ඇහුවා? ගැටලුව කෙසේ විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට. මෙන්න, මම කිව්වේ