வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும் வரை உயரும்