පැටවීම
svg
විවෘත

All posts tagged in දුක් වේදනාවලට

  • සැප්තැම්බර් 17, 2013විසින් ගමන ලී

    ඔබ විසින් දෘඪ කාලය හරහා ගමන් කරන විට, ජනතාව හැම විටම, කුමක් කියන්න දන්නේ නැහැ. එහි ප්රතිඵලය ලෙස අර්ථ ක්ලිචස් හෝ ඔබ දිව ඕනෑවට උත්සාහයන් ය. මම හැම විටම සංගමයක් සමග ගැටළුවක් ඔවුන්ට මෙසේ එම පුද්ගලයාට කිසිම තේරුමක් නැති අතර ඒවා ඇත්ත ඇසූ කෙනෙකුට උදව් නොකරන බව ආකාරයේ phrases- තිබුනා. මෝඩ දේවල්

svg