កំពុងផ្ទុក
svg
បើក

ប្រកាសទាំងអស់ដាក់ស្លាក ការបណ្តុះបណ្តាល

  • ពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ, ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រដូវកាលពេលដែលខ្ញុំបានពិតជាបានជម្រុញដើម្បីធ្វើការចេញ. នៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឱ្យមានញៀននឹងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ចិត្តក្មេងស្រី (ខ្ញុំ​បរាជ័យ​ហើយ). ក្នុងរយៈព​​េលប៉ុន្មានខែមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានព្យាយាមដើម្បីធ្វើការនៅលើឆ្នេរសមុទ្រក្រេបទឹកឃ្មុំរបស់ខ្ញុំរាងកាយ. ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ, ខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាយាម

svg