పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం పద్యం

మేము ఫైట్

మేము ఎంత నీతి నిరూపించడానికి పోరాడటానికి, ఉంటాయి నీతి యేసు వచ్చింది ఎవరు మర్చిపోకుండా. మాట్ 9:13