ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੱਕ ਆਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 142. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਜ਼ਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਚਾਰ ਅੰਕ ਹਨ:

ਮੈਨੂੰ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ

II. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ

III. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

IV. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ

ਸ਼ੇਅਰ

5 ਟਿੱਪਣੀ

  1. Angieਜਵਾਬ

    Apparently this sermon was from quite awhile ago. I just listened to it and I know God led me to it. I needed to hear this message. Thank You Lord. Bless you and your wife and kid Trip! I pray that the Lord continues to show His favor upon you and your family as you stay faithful to Him and His calling on your life.

  2. Shakinah Smithਜਵਾਬ

    ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕੀਤੀ! He is everything I need. This message really make me think on the goodness of God and how many times he has gotten me out of situation and tough times. He is always with me and for me. My prayer now is that God will just give me strength to go thru whatever i have to because i know who he is to me.

  3. Kenitra Brockingtonਜਵਾਬ

    I think it’s beautiful how God shows us a glimpse of His love through our love for our children. I really liked the analogy Trip made in the beginning with his son.