و هیچ موجودی پنهان است از دید او

و هیچ موجودی است از دید او پنهان, اما همه برهنه و در معرض چشم از او به چه کسی باید حساب را می.

عبرانیان 4:13