ហើយគ្មានសត្វត្រូវបានលាក់ពីការមើលឃើញរបស់គាត់

សត្វនោះទេគឺត្រូវបានលាក់ពីការមើលឃើញរបស់គាត់, ប៉ុន្តែទាំងអស់គឺអាក្រាតហើយបានប៉ះពាល់ទៅនឹងភ្នែករបស់គាត់ដែលយើងត្រូវតែផ្តល់ឱ្យគណនី.

ហេប្រឺ 4:13