හා නෑ Creature ඔහුගේ අක්ෂි සැඟවී ඇති

කිසිදු ජීවියෙක් තම නොපෙනී ඇත, නමුත් සියලු නිරුවත් වන අතර අපි ගණන් දිය යුතු කාටද තැනැත්තාගේ ඇස් නිරාවරණය.

හෙබ්රෙව් 4:13