Uye No chisikwa haizikamwi Sight Wake

Uye hapana chisikwa chakavanzika pamberi pake, asi zvose zvakafukurwa uye mumaziso kwaari watinofanira rondedzero.

Hebrews 4:13