Dhe No Creature jetë e fshehur para Tij

Dhe nuk ka asnjë krijesë është e fshehur nga sytë e tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t'i japim llogari.

Hebrenjve 4:13