และไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ถูกซ่อนจากสายพระเนตรของพระองค์

และไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ถูกซ่อนจากสายตาของเขา, แต่ทั้งหมดจะเปลือยกายและสัมผัสกับสายตาของเขาที่เราจะต้องให้บัญชี.

ฮีบรู 4:13