حتی وقتی که

حتی زمانی که شادی و راحتی ما ما را ترک, ما می توانیم کاملا مطمئن شوید خدا ما را نمی خواهد. عزرا 9:9