សូម្បីតែនៅពេល

សូម្បីតែនៅពេលមានសុភមង្គលនិងការលួងលោមរបស់យើងចាកចេញពីយើង, យើងអាចប្រាកដជាព្រះរបស់យើងនឹងមិន. អែសរ៉ា 9:9