ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກແລະສະດວກສະບາຍຂອງພວກເຮົາອອກຈາກພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຢ່າງແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່. Ezra 9:9