പോലും

ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മെ പോലും, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മനസ്സില്ല തീർച്ചയായും കഴിയും. എസ്രാ 9:9