Тэр ч байтугай үед

Бидний аз жаргал, тав тухтай биднийг орхиж ч үед, Бид туйлын итгэлтэй байж болох нь бидний Бурхан биш болно. Эзра 9:9