တောင်မှလိုက်တဲ့အခါ

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနှင့်နှစ်သိမ့်ကျွန်တော်တို့ကိုချန်ထားလျှင်ပင်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခမလုံးဝနြို. ဧဇရ 9:9