हुँदा पनि

हुँदा पनि हाम्रो आनन्द र सान्त्वना हामीलाई छोड्न, हामी बिल्कुल पक्का हुन सक्छौं हाम्रा परमेश्वर छैन हुनेछ. एज्रा 9:9