පවා විට

අපේ සතුට හා සැනසීම අපට පිටව විට පවා, අපි අපේ දෙවියන් වහන්සේ නොවන නිසැක විය හැකියි. එස්රා 9:9