Ngay cả khi

Ngay cả khi hạnh phúc và thoải mái của chúng tôi để chúng tôi, chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn Thiên Chúa của chúng ta sẽ không. Ezra 9:9