ដំណឹងល្អសម្ព័ន្ធវីដេអូ

វីដេអូសម្ព័ន្ធថ្មីនៃដំណឹងល្អលោក Eric Mason បាន, Lecrae, និងខ្ញុំពិភាក្សាអំពីមនុស្សខ្មៅនិង “កែទម្រង់” ទេវវិទ្យា