सुसमाचार गठबन्धन भिडियो

एरिक मेसन हाल सुसमाचारको गठबन्धन भिडियो, Lecrae, र मलाई कालो मान्छे छलफल र “सुधार” धर्मशास्त्र