Sei Tava Vakarurama pamberi Mwari?

Sei isu vakarurama pamberi paMwari? Hazvina zvirokwazvo iroro kuremekedza umo Kristu waiva mutadzi. Nokuti vakafunga nenzira panzvimbo yedu, kuti ave tsotsi panzvimbo yedu, uye kuti abatwe somutadzi, kwete nokuda kwake mhosva, asi kune avo vamwe, sezvo akanga akachena uye ndisaendeswa ose mhosva, uye kuti kutsungirira chirango zvakafanira kwatiri- kwete iye. Zviri saizvozvo, zvirokwazvo, kuti tava vatsvene maari- kwete nekuda basa redu kugutsikana kuti kururamisira kwaMwari nokuda kwemabasa edu, asi nekuti tiri vatongwe maererano nokururama kwaKristu, zvatakakutadzirai akafuka nokutenda, kuti ave zvedu.

John Calvin

Verenga izvi zvishoma nezvishoma uye ngaiparadzanise kunyura muzvinhu! Ndakabva mhiri mazwi ichi paunenge uchigadzirira mashoko angu pamusoro 2 Corinthians 5:18-21 nokuti pazvivako Outreach National Conference. Zvinhu zvakanaka

mugove

1 komenda

  1. Mary Gaylepindura

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)